ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Thursday, 22 February 2018

ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ / Hendati andare khandita alla!!

ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ
ದಿನವೂ ಕೊರೆಯುವ ಭೈರಿಗೆ!
ಭಂಡರು ಯಾರೋ ಆಡುವ ಮಾತಿದು,
ಬೈದವರುಂಟೆ ದೇವಿಗೆ?!

ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳದ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡನನು
ಸಾಕುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಷ್ಟ!
ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತು
ಸಾಕಿ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳೊ ಅನಿಷ್ಟ!

ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ
ಭಾರೀ ಕತ್ತರಿ ಜೇಬಿಗೆ!
ಬಿರಡೆಯಲ್ಲವೆ, ಅವಳು ಗಂಡಿನ
ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯ ತೂಬಿಗೆ!

ಹೆಂಡತಿಯೆಂದರೆ ಚಂಡಿಕೆಯಂತೆ
ಬೋಳು ಬೋಳಾದ ಬಾಳಿಗೆ!
ಅರಳಿದ ಗರಿ ಗರಿ ಸಂಡಿಗೆಯಂತೆ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಸಾರಿಗೆ!

ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡೂ ಮನ್ನಿಸಿ ನಗುವ
ಹೆಂಡತಿ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣೇ!
ಗಂಡತಿ ಕೂಡಾ ಹೌದು ಅವಳನು
ಅನ್ನುವ ಬಾಯಿ ಮಣ್ಣೆ!

ಹೆಂಡತಿ ಎಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಹರುಕನು
ಮರೆಸುವ ಬಣ್ಣದ ಶಾಲು!
ಮೆಟ್ಟೂ ಆಗಿ ಜುಟ್ಟೂ ಆಗಿ
ಕಾಯುವಂತ ಕರುಣಾಳು!


                                             - ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ