ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Thursday, 10 January 2013

ಕಾಡ ಹಕ್ಕಿಗಳೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯು / Kaada hakkigale nimma chilipiliyu

ಕಾಡ ಹಕ್ಕಿಗಳೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯು ಮೇಳವಾಯ್ತು ಧರೆಗೆ.
ಹೀಗೆ ಹಾಡುತಿರಿ ಹಾಡಿ ಹರಸುತಿರಿ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ತಾಯಿಗೆ.

ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಲುವಿಂದ ಸೊಬಗು ಬಂತು ಬುವಿಗೆ.
ಹೀಗೆ ಮೂಡುತಿರಿ ಮೂಡಿ ಬೆಳಗುತಿರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡಲಿ ಇಳೆಗೆ.

* ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾರದೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕವಿತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಸಿದರೆ ತಿದ್ದುವೆ.

Download This song

No comments:

Post a Comment