ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Monday, 31 December 2012

ಕೆಸುವಿನೆಲೆ ಮೇಲೆ / Kesuvinele mele

ಕೆಸುವಿನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಯಂತೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಎಣ್ಣೆ ನೀರಿನಂತೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ

ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳು ಜೊತೆಯಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಉಪ್ಪುನೀರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿಯನಿಡುವುದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಗಾಳಿಗೋಪುರದ ವಾಸಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ

*ರಚನೆ - ???

Download this song

No comments:

Post a Comment