ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Sunday, 28 August 2011

ಯೆ೦ಡ ಯೆಂಡ್ತಿ ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ / Yenda Yendti kannad padagol

ಯೆ೦ಡ ಯೆಂಡ್ತಿ ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ 
          ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಂಗ್ ಪ್ರಾಣ!
ಬುಂಡೇನ್ ಎತ್ತಿ ಕುಡುದ್ಬುಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ -
          ತಕ್ಕೋ! ಪದಗೊಳ್ ಬಾಣ!

ಬಗವಂತ್ ಏನ್ರ ಬೂಮೀಗ್ ಇಳದು 
          ನನ್ ತಾಕ್ ಬಂದಾದತ್ ಅನ್ನು 
ಪರ್ ಗಿರೀಕ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಔನು 
          ಬಕ್ತನ್ ಮೇಲ್ ಔನ್ ಕಣ್ಣು 
'ಯೆ೦ಡ ಕುಡಿಯಾದ್ ಬುಟ್ ಬುಡ್ ರತ್ನ!'
          ಅಂತ ಔನ್ ಏನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ -
ಮೂಗ್ ಮೂರ್ ಚೂರಾಗ್ ಮುರಸ್ಕೊಂತೀನಿ 
          ದೇವರ್ ಮಾತ್ಗ್  ಅಡ್ಬಂದ್ರೆ!
ಯೆ೦ಡ ಬುಟ್ಟೆ ಯೆಂಡ್ಡ್ತೀನ್ ಬುಟ್ ಬುಡ್!
          ಅಂತ  ಔನ್ ಏನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ - 
ಕಳದೊಯ್ತ್ ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀನಿ 
          ದೊಡ್ದ್ ಒಂದ್ ಕಾಟ! ತೊಂದ್ರೆ!

'ಕನ್ನಡ್  ಪದಗೊಳ್ ಆಡೋದ್ನೆಲ್ಲ 
          ನಿಲ್ಲೀಸ್ ಬುಡಬೇಕ್ ರತ್ನ!'
ಅಂತ ಔನ್ ಅಂದ್ರೆ - ದೇವ್ರ್ ಆದ್ರ್ ಏನು!
          ಮಾಡ್ತೀನಿ ಔನ್ಗೆ ಖತ್ನ!
ಆಗ್ನೆ ಮಾಡೋ ಐಗೊಳ್ ಎಲ್ಲಾ 
          ದೇವ್ರೇ ಅಗ್ನಿ - ಎಲ್ಲ!
ಕನ್ನಡ್ ಸುದ್ದೀಗ್ ಏನ್ರ ಬಂದ್ರೆ
          ಮಾನಾ ಉಳ್ಸಾಕಿಲ್ಲ!
ನರಕಕ್ಕ್ ಇಳ್ಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ 
          ಬಾಯ್ ಒಲಿಸಾಕಿದ್ರೂನೆ -
ಮೂಗ್ನಲ್ ಕನ್ನಡ್ ಪದವಾಡ್ತೀನಿ 
          ನನ್ ಮನಸನ್ ನೀ ಕಾಣೆ  

ಯೆ೦ಡ ವೋಗ್ಲಿ! ಯೆಂಡ್ತಿ ವೋಗ್ಲಿ!
          ಎಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ ವೋಗ್ಲಿ!
ಪರ್ಪಂಚ್ ಇರೋ ತನಕ ಮುಂದೆ 
          ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ ನುಗ್ಲಿ!

                                               - ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ 

1 comment: